• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Voľné pracovné miesto - učiteľ matematiky - 2. stupeň
     • Voľné pracovné miesto - učiteľ matematiky - 2. stupeň

      Informácie o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa základnej školy – matematika – zastupovanie počas materskej dovolenky

      Miesto výkonu práce: Bolešov 276
      Termín nástupu: 01.09.2021
      Rozsah úväzku: 100%

      Požiadavky na uchádzača:

      Kvalifikačné predpoklady:

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky).

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

      Oznamujeme všetkým stravníkom základnej školy, že dňa 31. 5. 2021 nebude z technických príčin fungovať školská jedáleň. Pre všetkých stravníkov školy bude zabezpečená na tento deň suchá strava vo forme bagety. Pokiaľ sa chce niekto zo stravníkov na tento deň odhlásiť z obeda, je možné tak urobiť len do zajtra 28. 5. 2021 do 9.30 hodiny, pretože bagety je potrebné vopred objednať na presný počet.

      V prípade, že sa žiak nezúčastní v pondelok vyučovania a nebol odhlásený, môže si suchý obed vyzdvihnúť v škole v jedálni do 13,00 hod.


      Za porozumenie ďakujeme.

    • Prerušenie prevádzky v materskej škole
     • Prerušenie prevádzky v materskej škole

      Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. - Spôsob organizácie výchovy a vzdelávania

      nariaďujem dňa 31. mája 2021 prerušenie prevádzky v Elokovanom pracovisku, Bolešov 271 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 (materská škola) z prevádzkových dôvodov.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Od 31.5. - 3.6.2021 (PONDELOK - ŠTVRTOK) bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. k 1. budove základnej školy. Pri 1. budove školy bude pristavený kontajner, kde sa bude papier odkladať. Pri bočnom vchode je potrebné zvoniť na zvonček p. školníka, ktorý bude papier vážiť. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

    • Organizácia vyučovania od 17.5. v ZŠ a v MŠ
     • Organizácia vyučovania od 17.5. v ZŠ a v MŠ

      Od 17.5.2021 platia rovnaké organizačné a hygienicko - epidemiologické pokyny ako doposiaľ.

      ZMENA je v podávaní čestného vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy a dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Žiak, ktorý neprerušil dochádzku do školy na viac ako 3 dni NEPODÁVA už čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      22. apríl bol svetový Deň Zeme. Aj my v škole sme si tento deň pripomenuli aktivitami. Prváci si vyfarbili obrázky Zeme a v okolí školy zbierali odpadky. Tretiaci naplnili domček pre hmyz a štvrtáci skrášlili okolie školy výsadbou kvetín. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Vyučovanie v ZŠ s MŠ od 3.5.2021
     • Vyučovanie v ZŠ s MŠ od 3.5.2021

      Od 3.5.2021 sa 1. - 4. ročník a 8. a 9. ročník vyučuje prezenčne. 5. - 7. ročník naďalej dištančne. Keďže žiaci 8. a 9. ročníka sa už budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu, musel byť upravený rozvrh hodín aj v iných triedach. Rozvrh hodín je publikovaný na Edupage.

      ŠKD bude fungovať ráno od 6.30 v zmiešanej skupine a po vyučovaní v oddeleniach po ročníkoch do 16.00 hod.: 1. oddelenie - 1.AB, 2. oddelenie - 2.AB, 3. oddelenie - 3.AB, 4. oddelenie - 4.AB.

    • Vyučovanie v ZŠ od 26.4.2021
     • Vyučovanie v ZŠ od 26.4.2021

      Od 26.4.2021 sa 1. - 4. ročník (okrem tried, ktoré majú nariadenú karanténu) a 8. a 9. ročník vyučuje prezenčne. 5. - 7. ročník naďalej dištančne. 5. - 7. ročník sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín, ktorý platí od 19.4.

      Z personálnych dôvodov (karanténa pedagogických zamestnancov) nebude až do odvolania ranný školský klub. ŠKD po vyučovaní bude do 16.00 iba v 1.A a 1.B triede do 16.00 z dôvodou karantény pedagogických zamestnancov.

    • Vyučovanie v ZŠ od 19.4.2021
     • Vyučovanie v ZŠ od 19.4.2021

      Od 19.4.2021 sa 1. - 4. ročník (okrem 2.B) a 8. a 9. ročník vyučuje prezenčne. 5. - 7. ročník naďalej dištančne.

      Ranný ŠKD bude v prevádzke od pondelka 19.4. od 6.30 hod. v zmiešanej skupine, popoludňajší ŠKD bude do 16.00 hod. Prevádzka v ŠKD bude popoludní v nasledujúcich oddeleniach: 1. oddelenie: 1.AB, 2. oddelenie 2.AB, 3. oddelenie - 3.AB, 4. oddelenie - 4.AB.

    • Odovzdávanie žiadostí do materskej školy
     • Odovzdávanie žiadostí do materskej školy

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 bude: v dňoch od 10. mája do 12. mája 2021 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

    • Deň vody
     • Deň vody

      Svetový deň vody pripadá na 22. marec. Aj žiaci I. stupňa našej školy si so svojimi triednymi učiteľkami pripomenuli tento deň. Prváčikovia si porozprávali, prečo je voda dôležitá, kde naopak chýba a kde a na čo sa používa a využíva. Vyfarbili si krásne obrázky. Druháci si porozprávali o vode, ako ide kolobeh vody v prírode a prečo je dôležité piť čistú vodu. Tretiaci a štvrtáci si pozreli krátky film o Afrike, kde je stále nedostatok vody, zopakovali si z prírodovedy skupenstvá vody. Obrázky nájdete vo fotogalérii.

  • Počet návštev: 2900578
  • Prihlásenie

  • Zvonenie

   Pondelok 14. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje